Qui som

L’Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS) gestiona centres d’atenció primària (CAP) i altres unitats en diferents àrees d’actuació: assistència, prevenció, educació sanitària, docència, recerca, formació, etc., a la ciutat de Barcelona.

S’organitza en serveis d’atenció primària (SAP) –SAP Muntanya, SAP Dreta, SAP Litoral i SAP Esquerra–, que coordinen i donen suport a la tasca diària dels centres i unitats del territori. Un equip humà de prop de 5.0000 professionals dóna servei a una població d’1.271.000 persones.

Aquesta gerència forma part de l’ICS, que és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya, adscrit al Departament de Salut, que dóna servei al 76 % del total de persones assegurades al país. S’organitza en nou gerències territorials, una de les quals és la de l‘Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Ciutat.

Recursos estructurals

 • 42 centres d’atenció primària
 • 4 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP)
 • 3 punts d’atenció continuada (PAC)
 • 7 centres d’atenció especialitzada
 • 5 serveis de diagnòstic per la imatge

Recursos assistencials

 • 51 equips d’atenció primària
 • 1 equips d’atenció primària penitenciaris
 • 10 equips de pediatria, 1 de les quals de gestió compartida amb l’Hospital Clínic
 • 2 unitats d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT)
 • 18 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
 • 1 unitat del Programa d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES)
 • 2 unitats de rehabilitació
 • 1 servei d’Atenció Continuada Domiciliària (ACD)
 • 2 equips de suport integral a la complexitat (ESIC)

Qui la integra / equip humà

 • Professionals de medicina de família, pediatria i odontologia
 • Professionals d’infermeria
 • Professionals administratius sanitaris i d’atenció a la ciutadania
 • Professionals del servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
 • Professionals de treball social sanitari
 • Professionals referents de benestar emocional comunitari (Rbec)
 • Professionals dietistes i nutricionistes
 • Higienistes dentals
 • Altres professionals col·laboradors: titulats en economia, arquitectura, enginyeria, comunicació, periodisme, informàtica, matemàtiques, administració d’empreses, etc.

Unitats i serveis

El servei d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) ofereix atenció a dones i homes pel què fa a prevenció, educació, assistència i promoció de la salut. Ofereix activitats assistencials i educatives sobre la salut sexual de les dones i dels homes de totes les edats, fa control i seguiment de l’embaràs, preparació al naixement, atenció al postpart, planificació i orientació familiar, atenció ginecològica, atenció a les persones trans, atenció a la menopausa i atenció psicològica relacionada amb la salut sexual.

L’Àrea de Docència, Formació i Recerca acull tres subunitats destacades:

 • La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària que dóna formació especialitzada als metges interns residents (MIR) i infermeres internes residents (IIR) de l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària.
 • La Unitat de Formació organitza la formació continuada dels professionals de l’Atenció Primària Barcelona Ciutat amb una doble intenció: la d’estimular els professionals amb una millora dels seus coneixements i habilitats i la de la millora de la qualitat assistencial.
 • La Unitat de Suport a la Recerca treballa per impulsar la recerca en l’atenció primària, que és imprescindible per obtenir evidències sobre l’efectivitat de múltiples intervencions realitzades freqüentment en aquest nivell assistencial.

L’Àrea d’Infermeria, en coordinació amb els SAP, les unitats i els equips d’atenció primària, s’ocupa de garantir que les infermeres desenvolupin la seva activitat assistencial, docent, administrativa i investigadora per poder donar resposta a les necessitats de salut de la població de referència, assegurant l’excel·lència de les cures.

Els i les professionals de l’Àrea de Treball Social Sanitari formen part dels equips d’atenció primària i aporten els seus coneixements de l’esfera social, contribuint al procés de salut-malaltia. Assessoren, informen, es coordinen amb els profesionals sanitaris dels equips, fan intervenció social d’acompanyament i de tipus clínic i contribueixen a minvar les iniquitats. I tot des de les vessants individual i familiar, grupal i comunitària.

Per donar suport al diagnòstic i al tractament, existeix el Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI), amb cinc punts cinc per a la realització de proves diagnòstiques (radiografies, mamografies, ecografies, telemetries i proves de contrast). Són els SDPI Drassanes, Manso, Pare Claret, Poblenou i Sant Andreu. Així com el Servei de Rehabilitació, amb dues unitats als CAP Drassanes i Sant Andreu.

L’Àrea de Suport al Medicament i Servei de Farmàcia té com a finalitat donar suport i coordinar l’acció dels equips d’atenció primària en matèria de prescripció de fàrmacs. Amb aquest objectiu, ofereix informació quantitativa i qualitativa de la prescripció farmacèutica, imparteix formació en farmacologia, dóna resposta a consultes farmacoterapèutiques, promou assaigs clínics i projectes d’utilització de medicaments, col·labora amb les autoritats i els hospitals de referència, participa en programes d’informació i d’educació sanitària, facilita la coordinació entre nivells assistencials i promou polítiques de qualitat en gestió dels medicaments. D’altra banda, cal destacar la distribució centralitzada de medicaments a tots els centres d’atenció primària de Barcelona ciutat que du a terme el Servei de Farmàcia. Consulta aquí la Política de Qualitat del Servei.

L’Atenció Continuada i Urgent Territorial disposa de quatre centres d’urgències d’atenció primària (CUAP Manso, Sant Martí, Horta i Casernes) que són oberts les 24 hores i els 365 dies de l’any, per la qual cosa són l’alternativa d’assistència sanitària urgent als serveis hospitalaris d’urgències. I també disposa de tres punts d’atenció continuada (PAC). Els PAC Ciutat Meridiana i La Mina obren en horari de 20h a 8h de dilluns a divendres, i les 24 hores els dissabtes i festius i el PAC Montcada, de dilluns a divendres de 20 a 24 h i els caps de setmana i festius de 8 a 24 h.

La Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) és l’encarregada de vetllar per la seguretat i la salut de tots els treballadors de l’Atenció Primària Barcelona Ciutat, d’acord amb les polítiques preventives i objectius del Servei de Prevenció de l’ICS. L’objectiu de l’UBP és assessorar a l’organització en matèria de prevenció i vetllar per la seguretat i salut dels treballadors per integrar la prevenció en l’activitat dels professionals d’acord amb els preceptes de la legislació en prevenció de riscos laborals.

Data d’actualització: 7 de febrer de 2023